دهقان

احمد تفضلی

دهقانان در جامعه ساسانی از زمینداران کوچک محلی بودند که از نظر طبقاتی پائین تر از بزرگان وآزادان قرار می گرفتند. آنان از مهم‌ترین نگهبانان آداب و رسوم و فرهنگ باستانی و روایات ملی و میهنی به حساب میایند. از این روی با ورود تازیان به ایران و سقوط ساسانیان و فرو ریختن ساختار اجتماعی شاهنشاهی ساسانی دهقانان با نگهداری از فرهنگ و زبان ایرانی به حفظ تمدن کهن ایران کمک شایانی کردند

این گفتار به نقش قدرتمند دهقانان از زاویه‌های مختلف می‌ پردازد و نیز اهمیت آنان در حفظ فرهنگ و تمدن ایران را برجسته میکند

دهقان
نویستده مجله شماره تاریخ
احمد تفضلی ایرانیکا Vol. VII, Fasc. 2 ۲۵۶۹ (۲۰۱۱م)

About Instructor

Rostam

Site Admin

3 گفتار

Open Registration