رستاخیز ایران و ظهور زبان و ادبیات ملی

احسان یارشاطر

 

در اوضاع آشفته و مبهم جهان ایران همچنان با گرفتاریهای خود دست به گریبان است. پان عربیسم و پان تورکسیم درباره خوزستان و خلیج فارس و آذربایجان به تحریف حقایق مشغولند، همسایه شرقی هم نسبت به خراسان بی نظر نیست، برخی از گروههای سیاسی باصطالح »خودی« نیز در ایران و خارج از ایران، از ایران »کثیرالمله« نه ایران یکپارچه، و از آذربایجان شمالی و جنوبی و خودمختاری خلقهای کرد و بلوچ و ترک و ترکمن و عرب و...سخن می گویند. در چنین احوالی در سالهای اخیر موضوع نفی هویت ایرانی و نفی وجود ملتی به نام ملت ایران مطرح گردیده است با تکیه بر این نکته که اصوالا نطفه هویت ایرانی در اروپا بسته شده است نوشتار حاضر، بجز مقدمه کوتاه، مشتمل است بر دو بخش. بخش اول: »ایران در دوران باستان«، نوشته استاد جالل خالقی مطلق، و بخش دوم: »ایران در دوران اسلامی« نوشته استاد جالل متینی که بترتیب از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.

رستاخیز ایران و ظهور زبان و ادبیات ملی
نویستده مجله شماره تاریخ
احسان یارشاطر ایران شناسی سال ۱۳ شماره ۲ تایستان ۲۵۶۰ (۲۰۰۲م)

بخش ۱

About Instructor

ehsan-yarshater

2 گفتار

Open Registration