مروری بر تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسلام

احسان یارشاطر

ایران باستان در زمینه فرهنگی به عنوان مرکزی برجسته برای هنر، علوم، و ادبیات شناخته می‌شد. اهمیت زبان فارسی در آن دوران به وضوح دیده می‌شد و آثار ادبی و شعری به زبان فارسی نقش بسزایی در شکوفایی ادبیات داشت. این دوره‌های تاریخی و فرهنگی، تأثیرات عمیقی بر تشکیل و تکوین هویت ایرانی اعمال کردند و مبانی فرهنگ، زبان، و هویت ملی ایران را به وجود آوردند که تا امروز نقش مهمی در فرآیند تاریخی و فرهنگی این سرزمین ایفا می‌کنند. مقاله حاضر به بررسی سرگذشت ایران در دوران پیش از اسلام پرداخته و ایران را از جنبه های مختلفی نظیر آثار تمدن روم بر ایران، جهان بینی سیاسی و فرهنگی ایرانیان بررسی قرار داده است.
مروری بر تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران پیش از اسلام
نویستده مجله شماره تاریخ
احسان یارشاطر ایران نامه سال ۱۷ شماره ۲ تایساان ۲۵۵۶ (۱۹۹۹م)

بخش ۱

بخش ۲

About Instructor

ehsan-yarshater

2 گفتار

Open Registration