کسروی چه می گوید؟

اصغر فتحی

احمد کسروی، نویسنده، پژوهشگر و زبان شناس ایرانی در قرن بیستم بود. کسروی خواستار مبارزه با «واپس‌ماندگی فکری و علمی» و روشن‌گری و خردگرایی در تمامی وجوه زندگانی بود. وی بنیانگذار جنبشی سیاسی اجتماعی با هدف ساختن یک «هویت ایرانیِ سکولار» در جامعهٔ ایران، موسوم به جنبش «پاک‌دینی» بود که در دوره‌ای از حکومت پهلوی شکل گرف. وی برای ارتقای فرهنگ ، اندیشه‌ها و ارزش های ایرانی تلاش کرد و نقش مهمی در تحولات اجتماعی و فرهنگی این کشور داشت. احمد کسروی در ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ و در سن ۵۵ سالگی، در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران «به ضرب گلوله و ۲۷ ضربه چاقو» توسط افراد گروه «فدائیان اسلام»، ترور شد. فتوای قتل احمد کسروی را مراجع تقلید بزرگ آن روزگار صادر کرده بودند. مقاله حاضر، دیدگاه‌های او را در مورد سه موضوع دین، آموزش و پرورش و حکومت مشروطه در ایران مورد بررسی قرار می دهد‌.
کسروی چه می گوید؟
نویستده مجله شماره تاریخ
اصغر فتحی ایران نامه سال ۲۰ شماره ۲ بهار ۲۵۶۰ (۲۰۰۲م)

About Instructor

Asghar.fathi

Asghar Fathi was born in Sabzevar, Iran, in 1924, to Abraham and Safiya Fathi. Asghar was an intellectual and global thinker his entire life; he spent much of his youth and young adulthood in Tehran, and used to recall the scene when Stalin, Churchill, and Roosevelt met there to discuss strategy during World War II. He was a close follower and supporter of the reformer Ahmad Kasravi, and obtained his law degree from the University of Tehran, later becoming a judge. [more]

1 گفتار

Open Registration