کوششی در بازسازی اندیشهٔ ابوالعباس ایرانشهری

جلال خالقی مطلق

ابوالعباس ایرانشهری، فیلسوف ایرانی بود که در قرن‌های سوم و چهارم فعالیت می‌کرد. وی به عنوان استاد و معلم محمد زکریای رازی شناخته شده است. او مفهوم خدا را به عنوان بالاترین درک، توصیف می کرد و آثارش، تأثیر بسزایی در فلسفه و ادبیات ایرانی داشت. وی دین تازه‌ای را بنیان نهاده بود و معتقد بود که عشق و همبستگی قادر به هدایت جوامع به سمت صلح و تعادل هستند. او خود را پیامبر عجم میدانست همانطور که محمد پیامبر عرب بود. ابوالعباس ایرانشهری نیز بر تفاوت‌ها و تقابلات بین انسان‌ها تأکید داشت. او بر اهمیت ارزش‌ها و اخلاق به‌عنوان مبنای همبستگی در جوامع تأکید بسیار می‌کرد.

مقاله حاضر، نگاهی اجمالی به اندیشه های ابوالعباس ایرانشهری دارد.

کوششی در بازسازی اندیشهٔ ابوالعباس ایرانشهری
نویستده مجله شماره تاریخ
حمید حمید ایران شناسی سال ۱۲ شماره ۴ ۲۵۵۹ (۲۰۰۱م)

About Instructor

Rostam

Site Admin

3 گفتار

Open Registration